Examentrainingsmall logo

Biologie

Biologie is de wetenschap waarin de levende natuur wordt bestudeerd. Er is aandacht voor de manier waarop levende wezens in elkaar zitten en welke processen plaats vinden in deze organismen. De benadering is naast microscopisch: bestuderen van DNA en eiwitten en ook macroscopisch: hoe werken de organen van bijvoorbeeld de mens samen om het organisme in staat te stellen te overleven. Verder worden relaties tussen organismen en hun omgeving bestudeerd. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn het ontstaan van leven (evolutie theorie), het gedrag van dieren, ecologie en milieu.

De onderdelen die tijdens Studiefix Examentraining kunnen worden behandeld zijn:

* Bouw van de cel en transport in cellen

* DNA

* Genetica, voortplanting en ontwikkeling

* Assimilatie, dissimilatie, voeding en vertering

* Bloedsomloop, gaswisseling en uitscheiding

* Bescherming

* Homeostase

* Ecologie, kringlopen en milieu

* Evolutie en Gedrag

Deze onderdelen kunnen gedurende de training worden behandeld en geoefend. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen Biologie 1,2.

Natuurkunde

Pas sinds de wetenschappelijke revolutie in de 17de eeuw is deze natuurwetenschap een belangrijke bron voor het verklaren van tal van processen in het dagelijks leven. Van de drie wetten van Isaac Newton, via de hemelmechanica van Johannes Kepler, tot aan de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein zijn steeds meer dagelijkse fenomenen beschreven volgens natuurkundige wetten.
Het doel van de natuurkunde is het bestuderen en beschrijven van de niet-levende natuur, om dit vervolgens toe te kunnen passen bij de ontwikkeling van nieuwe systemen die in onze samenleving een belangrijk taak vervullen.
De onderdelen die tijdens de training van Studiefix behandeld kunnen worden zijn:

 • Mechanica

 • Trillingen en golven

 • Optica en warmteleer

 • Electriciteit en machnetisme

 • Signaalverwerking

 • Radioactiviteit en kernfysica

Alle onderdelen kunnen tijdens de training van Studiefix worden behandeld en geoefend. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen natuurkunde.

Scheikunde

Alles is chemie: Scheikunde kijkt naar de samenstelling en bouw van stoffen, om hier vervolgens een natuurwetenschappelijke wet uit te kunnen afleiden. Een van de oudste scheikundige uitvindingen is het vuur, dat reeds is ontdekt vóór de moderne mens. 

De onderdelen die tijdens de training van Studiefix kunnen worden behandeld zijn:

 • Stoffen, structuur en bindingen

 • Vaardigheden

 • Kenmerken van reacties

 • Koolstofchemie

 • Biochemie

 • Zuren en basen

 • Redox

 • Chemische technieken

Alle onderdelen kunnen gedurende de Studiefixtraining worden behandeld en geoefend. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen scheikunde.

Wiskunde A

Wiskunde is een formele wetenschap, welke zich vooral bezighoudt met het bestuderen van structuren en patronen. Wiskunde A behandelt hoofdzakelijk problemen uit de dagelijkse praktijk. De nadruk ligt op toepassingen in de sociale wetenschappen. Het oplossen van deze problemen gebeurt door middel van eigen berekening of met behulp van een computer. Er komen diverse soorten functies aan bod: denk aan exponentiële functies en logaritmes. Je leert om van dit soort functies de grafieken te tekenen en uit grafieken diverse gegevens af te leiden.

Kansrekening, statistiek en combinatoriek vormen daarnaast belangrijke onderdelen van het eindexamenprogramma. Bij Wiskunde A1,2 komt ook het optimaliseren van problemen aan bod.

De onderdelen die tijdens de training van Studiefix behandeld kunnen worden zijn: 

 • Functies en grafieken

 • Machts- en exponentiële functies

 • Rijen

 • Veranderingen en differentiëren

 • Combinatoriek en kansrekening

 • Statistiek

 • Normale en binomiale verdelingen

 • Toetsen van hypothesen

 • Discrete dynamische modellen

 • Lineair programmeren

Al deze onderdelen kunnen gedurende de Studiefix-training behandeld en geoefend worden. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen wiskunde A.

Wiskunde B

Wiskunde is een formele wetenschap, welke zich hoofdzakelijk bezighoudt met het bestuderen van structuren en patronen. In tegenstelling tot de toegepaste wiskunde als hulpmiddel binnen andere natuurwetenschappen (bijvoorbeeld de natuurkunde), wordt de theoretische wiskunde gebruikt om de bestaande wiskundige wetten te verfijnen en uit te breiden.

De onderdelen die tijdens de training van Studiefix behandeld kunnen worden zijn:

 • Functies en grafieken

 • Discrete en voortgezette analyse

 • Differentiëren en integreren

 • Combinatoriek en kansrekenen

 • Normale verdeling en hypothese toetsing

 • Goniometrie

 • Meetkunde

 • Voortgezette meetkunde

Alle onderdelen kunnen gedurende de Studiefix-training behandeld en geoefend worden. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen wiskunde B.

Economie

Economie is een sociale wetenschap (Nederland) die zich bezighoudt met de voortbrenging en verdeling van schaarse goederen en diensten. De economische wetenschap die de nationale economie bestudeert wordt ook wel staathuishoudkunde genoemd. De benaming economie komt van het Grieks oikos (οἶκος), dit betekent huis en nomos (νόμος), dit betekent regel. Letterlijk betekent het dus huishoudkunde.

Economie wordt terecht een maatschappelijk vak genoemd. Elke economische vraag staat dicht bij de maatschappij en een compleet, goed beargumenteerd antwoord formuleren vereist kennis en oefening.

De onderdelen die tijdens de training van Studiefix behandeld kunnen worden zijn: 

 • Productiefactoren

 • Inkomen

 • De consument

 • Producenten

 • Markten

 • Geld en banken

 • Collectieve sector

 • Internationale economische betrekkingen

 • Macro-economie, conjunctuur en groei

Alle onderdelen kunnen tijdens de Studiefix-training behandeld en geoefend worden. Hierbij wordt er nadrukkelijk op gelet dat je de opgaven systematisch benaderd en stapsgewijs tot de juiste uitwerking komt. Dit zal jou helpen om het beste resultaat te behalen tijdens jouw eindexamen economie.

Geschiedenis

Ga je wat onzeker je examen geschiedenis in? Meld je dan aan voor een examentraining bij Studiefix! Op de door jou geselecteerde dag(en) werk je intensief en onder persoonlijke begeleiding aan je zwakkere punten, waarbij je de kans krijgt veel vragen te oefenen (neem naast je boeken en aantekeningen ook je Samengevat Geschiedenis mee). Zo vergroot je je inzicht en vaardigheden in geschiedenis en raak je thuis in de examenstof. Je leert de samenhang ontdekken! Je oefent in het maken van examens en je uitwerkingen worden met je nabesproken. Tot slot stel je samen met de begeleider vast wat en hoe je jezelf nog meer kunt voorbereiden voor het examen. Vergroot dus je kans van slagen door je aan te melden voor deze training.

Aardrijkskunde

Ga je wat onzeker je examen aardrijkskunde in? Meld je dan aan voor een examentraining bij Studiefix! Op de door jou geselecteerde dag(en) werk je intensief en onder persoonlijke begeleiding aan je zwakkere punten, waarbij je de kans krijgt veel vragen te oefenen (neem je naast je boeken en aantekeningen ook je Samengevat Aardrijkskunde mee). Zo vergroot je je inzicht en vaardigheden in aardrijkskunde en raak je thuis in de examenstof. Je leert de samenhang ontdekken! Je oefent in het maken van examens en je uitwerkingen worden met je nabesproken. Tot slot stel je samen met de begeleider vast wat en hoe je jezelf nog meer kunt voorbereiden voor het examen. Vergroot dus je kans van slagen door je aan te melden voor deze training.

Nederlands

Vind je het moeilijk om:

 • In een examentekst het betoog, de uiteenzetting en de beschouwing te herkennen?

 • Verbanden tussen tekstdelen te benoemen?

 • Oorzaak en gevolg; de relatie tussen doel en middel; stelling en argument; algemene uitspraak en een toelichting te herkennen?

 • Teksten kort en duidelijk samen te vatten?

Schrijf je dan in voor een eindexamentraining Nederlands.

Management & Organisatie

M&O is in de vernieuwde tweede fase onderdeel van het profiel E&M en is voor de andere profielen een keuzevak. In de oude tweede fase is M&O voor alle profielen een keuzevak in de vrije ruimte. Het wordt gegeven in de 5de en 6de klas, 2 uur per week.

Management

Mensen die leiding geven en beslissingen nemen (het management) hebben informatie nodig om goede besluiten te kunnen nemen.

Organisatie

Veel mensen samen binnen een organisatie. Dat kan een bedrijf zijn, zoals een accountantskantoor, een cd-winkel of en fabriek. Een school, een gemeente of een tennisvereniging zijn ook voorbeelden van een organisatie. Hoe werken mensen samen? Welke regels gelden er bij het nemen van een beslissing.

Het vak is vergelijkbaar met bedrijfseconomie. Het gaat dieper in op de kerngebieden accounting, financiering, marketing en organisatie dan het vak economie.

M&O houdt zich vooral bezig met wat er binnen organisaties gebeurt.


Engels / Frans

Je krijgt teksten die gelezen worden in het kader van sociale contacten, persoonlijke behoeften en studie. Er wordt van je verwacht dat je je leesstrategieën afstemt op de verschillende leesdoelen.

Kun je:

 • aangeven of een tekst, gegeven een bepaalde informatiebehoefte, relevante informatie bevat en, zo ja, welke?

 • de hoofdgedachte van een tekst dan wel van delen van een tekst aangeven?

 • de betekenis van belangrijke elementen van een tekst aangeven?

 • onderdelen van een tekst benoemen en het verband tussen delen van een tekst aangeven?

 • op grond van de tekst conclusies trekken met betrekking tot beoogd publiek, taalgebruik en schrijfdoel(en), als ook opvattingen en gevoelens van de auteur?

Heb je moeite met een of meerdere bovengenoemde punten?

Dan is een examentraining in een taal bij Studiefix zeker iets voor jou.Mail de webmaster | Alg. Voorwaarden | Disclaimer | Contact | KVK/Handelsreg.: 27334295| ©2009 Studiefix